Informacje dla studentów

Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej - kierunek Technologia Chemiczna, sem. letni 2016/2017

Regulamin pracowni

pdf Regulamin pracowni

Instrukcja BHP

pdf Instrukcja BHP

Rachunek błędu

pdf Rachunek błędu

Informacje

pdf Informacje

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Ćwiczenia problemowe

Moduł A

Krytyczne stężenie micelizacji surfaktantu

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

Wyznaczenie momentu dipolowego metodą Guggenheima i Smitha

pdfinstrukcja

pdfprotokół

Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach

pdfinstrukcja

pdfprotokół

pdfharmonogram

Trójskładnikowa równowaga ciecz-ciecz

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

pdfharmonogram

pdftabela pomocnicza

pdfdodatek SOLVER - instrukcja

Moduł B

Kalorymetryczne wyznaczanie entalpii spalania

pdfinstrukcja

pdfbudowa kalorymetru

pdfbomba kalorymetryczna

pdfprzygotowanie pastylki

pdfprogram sterujący kalorymetrem

Badanie asocjacji alkoholi za pomocą spektroskopii w podczerwieni

pdfinstrukcja

pdfprotokół

pdfharmonogram

pdfwidma

Równowaga ciecz-para w układzie dwuskładnikowym

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

Nadmiarowa objętość mieszania w układzie dwuskładnikowym

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

pdfinstrukcja obsługi gęstościomierza DMA 4500

Ćwiczenia indywidualne

Moduł C

Przewodność roztworów elektrolitów

pdfinstrukcja

pdfprotokół

pdfsprawozdanie

pdfinstrukcja obsługi SevenEasy Mettler Toledo

pdfinstrukcja obsługi FiveEasy Mettler Toledo

Kinetyka reakcji między jonami IO3- i I-

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

Wyznaczanie stałych kwasowości p-nitrofenolu i glicyny metodą pH-metryczną

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

pdfinstrukcja obsługi pehametru Mettler Toledo FE20

pdfinstrukcja obsługi pehametru Schott Lab 850

Adsorpcja oranżu metylowego na węglu aktywowanym

pdfinstrukcja

pdfprotokół

pdfsprawozdanie

Moduł D

Wyznaczanie funkcji termodynamicznych reakcji przebiegających w ogniwie odwracalnym

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

pdfinstrukcja obsługi pehametru S210

Prężność pary

pdfinstrukcja

docprotokół

docsprawozdanie

Badanie kinetyki inwersji sacharozy

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

Wyznaczenie lepkościowo średniej masy cząsteczkowej polimeru

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

pdftabela

Przydatne linki:

Wielkości, jednostki i symbole w chemii fizycznej - wersja angielska

pdfQuantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, IUPAC Green Book, 3rd Edition

IUPAC Compendium of Chemical Terminology - the Gold Book