Informacje dla studentów

Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej - kierunek Technologia Chemiczna, sem. letni 2017/2018

Regulamin pracowni

pdf Regulamin pracowni

Instrukcja BHP

pdf Instrukcja BHP

Rachunek błędu

pdf Rachunek błędu

Informacje

pdf Informacje

Ocena z Laboratorium Termodynamiki i Chemii Fizycznej (21.06.2018)

pdf Ocena z Laboratorium Termodynamiki i Chemii Fizycznej (21.06.2018)

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Ćwiczenia problemowe

Moduł A

Krytyczne stężenie micelizacji surfaktantu

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

pdfharmonogram

Wyznaczenie momentu dipolowego metodą Guggenheima i Smitha

pdfinstrukcja

pdfprotokół

pdfharmonogram

Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach

pdfinstrukcja

pdfprotokół

pdfharmonogram

Trójskładnikowa równowaga ciecz-ciecz

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

pdfharmonogram

pdftabela pomocnicza

pdfdodatek SOLVER - instrukcja

Moduł B

Kalorymetryczne wyznaczanie entalpii spalania

pdfinstrukcja

pdfprotokół

pdfharmonogram

pdfbudowa kalorymetru

pdfbomba kalorymetryczna

pdfprzygotowanie pastylki

pdfprogram sterujący kalorymetrem

Badanie asocjacji alkoholi za pomocą spektroskopii w podczerwieni

pdfinstrukcja

pdfprotokół

pdfharmonogram

pdfwidma

Równowaga ciecz-para w układzie dwuskładnikowym

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

pdfharmonogram

Nadmiarowa objętość mieszania w układzie dwuskładnikowym

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

pdfharmonogram

pdfinstrukcja obsługi gęstościomierza DMA 4500

Ćwiczenia indywidualne

Moduł C

C1

Przewodność roztworów elektrolitów

pdfinstrukcja

pdfprotokół

pdfsprawozdanie

pdfinstrukcja obsługi SevenEasy Mettler Toledo

pdfinstrukcja obsługi FiveEasy Mettler Toledo

Kinetyka reakcji między jonami IO3- i I-

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

C2

Badanie kinetyki inwersji sacharozy

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

Adsorpcja oranżu metylowego na węglu aktywowanym

pdfinstrukcja

pdfprotokół

pdfsprawozdanie

Moduł D

D1

Wyznaczanie funkcji termodynamicznych reakcji przebiegających w ogniwie odwracalnym

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

pdfinstrukcja obsługi pehametru S210

Prężność pary

pdfinstrukcja

docprotokół

docsprawozdanie

D2

Wyznaczanie stałych kwasowości p-nitrofenolu i glicyny metodą pH-metryczną

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

pdfinstrukcja obsługi pehametru Mettler Toledo FE20

pdfinstrukcja obsługi pehametru Schott Lab 850

Wyznaczenie lepkościowo średniej masy cząsteczkowej polimeru

pdfinstrukcja

pdfprotokół

docsprawozdanie

pdftabela

Przydatne linki:

Wielkości, jednostki i symbole w chemii fizycznej - wersja angielska

pdfQuantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, IUPAC Green Book, 3rd Edition

IUPAC Compendium of Chemical Terminology - the Gold Book