Seminaria

Zakład Chemii Fizycznej PW Sekcja Termodynamiki Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Wtorek, godz. 1015 sala 320, Gmach Starej Chemii ul. Noakowskiego 3 00-664 Warszawa

6 marca 2018

Mgr Agata Jagielska

Suplementy diety

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski.

13 marca 2018

Dr hab., prof. UO Teobald Kupka

Od spektroskopii do modelowania molekularnego

Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski.

20 marca 2018

Dr hab. Mirosław Jabłoński

Wiązanie wodorowe typu “charge-inverted”

Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

27 marca 2018

Dr hab. Paweł Oracz

Starożytne nowoczesne technologie chemiczne

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski.

10 kwietnia 2018

Dr hab. Żaneta Czyżnikowska

Natura oddziaływań międzycząsteczkowych w układach o istotnym znaczeniu biologicznym

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

17 kwietnia 2018

Maja Czub

Synteza i badania właściwości biologicznych wybranych siloksaboroli (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

Maria Jaworska

Synteza i charakterystyka spektroskopowa boronowych pochodnych ferrocenu (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

24 kwietnia 2018

Dr hab., prof. UŚ Marzena Dzida

Prędkość ultradźwięków w cieczach jonowych - prędkość fazowa, prędkość grupowa - czyli jakie ciekawe właściwości po raz kolejny wykazują ciecze jonowe

Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski.

8 maja 2018

Agata Mucha

Katalizowana palladem addycja jodków perfluoroalkilowych do alkinów (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

15 maja 2018

Karolina Downar

Otrzymywanie i charakterystyka substancji aktywnych z surowców naturalnych do zastosowań kosmetycznych (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

22 maja 2018

Ewa Kozaczyńska

Izolowanie i charakterystyka substancji biologicznie czynnych, bogatych w aminokwasy i peptydy do zastosowań kosmetycznych (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

Jolanta Dunikowska

Synteza i zbadanie aktywności wybranych pochodnych benzosiloksaboroli jako potencjalnych substancji o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

29 maja 2018

Tomasz Kuna

Badanie wpływu struktury cieczy jonowych na właściwości układów dwuskładnikowych z wodą (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

Aleksandra Lipińska

Odsiarczanie modelowych paliw ciekłych w środowisku utleniającym – badania fizykochemiczne i termodynamiczne (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

5 czerwca 2018

Krzysztof Gontarczyk

Wpływ metody syntezy na właściwości boroorganicznych kowalencyjnych materiałów porowatych (sem. dr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

12 czerwca 2018

Jan Gozdalik

Analiza oddziaływań wewnątrzcząsteczkowych i międzycząsteczkowych w kwasach boronowych i ich estrach metodami spektroskopowymi (sem. dr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

Patryk Sikorski

Wpływ izomerii pozycyjnej na entalpie parowania eterów alifatycznych (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

19 czerwca 2018

Paweł Leszczyński

Badania rozpuszczalności kwasów boronowych i ich pochodnych w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych (sem. dr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

Magdalena Leśniak

Synteza i badania biologiczne nowych analogów leku AN2690 (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

26 czerwca 2018

Karolina Jabłońska

Ocena przyswajalności substancji leczniczych w organizmie ludzkim (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.

Damian Kłos

Azole i ich fizykochemia (sem. dypl. mgr)

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska.