Dyplomy

Biotechnologia

Dyplomy inżynierskie
 1. Rozpuszczalność biologicznie aktywnych chemioterapeutyków w mediach nośnikowych

  kierujący pracą: dr inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka

  opiekun naukowy: dr hab. inż. Maciej Pilarek

 2. Zastosowanie metod współczesnej termodynamiki w przewidywaniu rozpuszczalności substancji farmakologicznie czynnych i ich prekursorów w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych

  kierujący pracą: dr inż. Kamil Paduszyński

  opiekun naukowy: dr inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka

 3. Ekstrakcja piperyny za pomocą wodnych układów dwufazowych

  kierujący pracą: dr inż. Maciej Zawadzki

 4. Trójskładnikowe układy ekstrakcyjne zawierające wodę i czynnik hydrofilowy

  kierujący pracą: dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof. PW

Dyplomy magisterskie
 1. Azole i ich fizykochemia

  kierujący pracą: dr inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka

  opiekun naukowy: dr inż. Edyta Łukowska-Chojnacka - Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych, Wydział Chemiczny PW

 2. Synteza i badania biologiczne nowych analogów leku AN2690

  kierujący pracą: dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak

 3. Wodne układy dwufazowe w ekstrakcji białek/enzymów

  kierujący pracą: dr inż. Maciej Zawadzki

 4. Ekstrakcja materiałów roślinnych za pomocą nadkrytycznego dwutlenku węgla

  kierujący pracą: dr inż. Maciej Zawadzki

  opiekun naukowy: dr hab. inż. Robert Brzozowski, prof. IChP, Instytut Chemii Przemysłowej, Zakład Technologii Organicznej i Procesów Rozdziału)

 5. Synteza i badania właściwości biologicznych wybranych siloksaboroli

  kierujący pracą: dr hab. inż. Sergiusz Luliński

  opiekun naukowy: dr Jolanta Mierzejewska, Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych, Wydział Chemiczny PW

 6. Zbadanie aktywności wybranych związków boronowych jako potencjalnych inhibitorów efluksowych pomp bakteryjnych

  kierujący pracą: dr hab. inż. Sergiusz Luliński

  opiekun naukowy: dr Jolanta Mierzejewska, Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych, Wydział Chemiczny PW

 7. Kompleksy wybranych oksaboroli z 8-hydroksychinoliną z jako potencjalne środki biologicznie czynne

  kierujacy pracą: dr inż. Krzysztof Durka

  opiekun dr hab. inż. Sergiusz Luliński

 8. Otrzymywanie i charakterystyka substancji aktywnych z surowców naturalnych do zastosowań kosmetycznych

  kierujący pracą: dr inż. Marta Królikowska

  opiekun naukowy: dr inż. Jolanta Janiszewska, Instytut Chemii Przemysłowej

 9. Izolowanie i charakterystyka substancji biologicznie czynnych, bogatych w aminokwasy i peptydy do zastosowań kosmetycznych

  kierujący pracą: dr inż. Marek Królikowski

  opiekun naukowy: dr inż. Katarzyna Kurzepa, Instytut Chemii Przemysłowej

Technologia Chemiczna

Dyplomy inżynierskie
 1. Badania reakcji syntezy estrów kwasów boronowych

  kierujący pracą: prof. dr hab. Andrzej Sporzyński

 2. Badania reakcji syntezy fluorowanych pochodnych kwasów boronowych

  kierujący pracą: prof. dr hab. Andrzej Sporzyński

  opiekun naukowy: mgr inż. Jan Gozdalik

 3. Ekstrakcja 2-fenyloetanolu z roztworów wodnych z użyciem mieszanin eutektycznych DES

  kierujący pracą: dr inż. Marek Królikowski

 4. Równowagi fazowe ciecz-ciało stałe, otrzymywanie rozpuszczalników o składzie eutektycznym

  kierujący pracą: dr inż. Marek Królikowski

 5. Właściwości fizykochemiczne pochodnych dibromobenzimidazoli

  kierujący pracą: dr inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka

 6. Wtórne aerozole atmosferyczne a fizykochemia

  kierujący pracą: dr inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka

  opiekun naukowy: mgr inż. Aneta Dorota Kołodziejczyk - Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 7. Wpływ oddziaływań wewnątrz- i międzycząsteczkowych na strukturę elektronową hydroksyantracenu

  kierujący pracą: dr hab. inż. Halina Szatyłowicz

 8. Badania optymalizacyjne syntezy kwasu 4-fluoro-2-formylofenyloboronowego

  kierujący pracą: dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak

 9. Optymalizacja syntezy i oczyszczania kwasu diformylofenyloboronowego

  kierujący pracą: dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak

 10. Synteza 3-aminobenzoksaboroli z wykorzystaniem N-sililoamin

  kierujący pracą: dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak

  opiekun naukowy: mgr inż. Krzysztof Borys

 11. Wspomagane komputerowo projektowanie cieczy jonowych do zastosowań w wybranych procesach rozdzielania

  kierujący pracą: dr inż. Kamil Paduszyński

  opiekun naukowy: dr inż. Marek Królikowski

 12. Ciecze jonowe jako nowej generacji dodatki do płynów chłodniczych w technologii chłodnictwa absorpcyjnego

  kierujący pracą: dr inż. Marta Królikowska

 13. Badania nad możliwością zastosowania eterów koronowych do obniżenia krystaliczności układu LiBr – woda

  kierujący pracą: dr inż. Marta Królikowska

 14. Wodne układy dwufazowe cieczy jonowych

  kierujący pracą: dr inż. Maciej Zawadzki

 15. Opracowanie procedury syntezy MIDA estru kwasu trans-benzylowinyloboronowego

  kierujący pracą: dr hab. inż. Tomasz Kliś

  opiekun naukowy: mgr inż. Marcin Kublicki

 16. Opracowanie procedury syntezy MIDA estru kwasu trans-acetyloksymetylo-winyloboronowego

  kierujący pracą: dr hab. inż. Tomasz Kliś

  opiekun naukowy: mgr inż. Marcin Kublicki

 17. Optymalizacja syntezy 1,8-dihydroksynaftaleno-2,7-dikarboksaldehydu

  kierujący pracą: dr inż. Marek Dąbrowski

  opiekun naukowy: mgr inż. Mateusz Urban

 18. Synteza funkcjonalizowanych tetraaryloboranów – prekursorów materiałów porowatych typu COF

  kierujący pracą:: dr hab. inż. Sergiusz Luliński

 19. Synteza boroorganicznych pochodnych soli akrydyniowych

  kierujący pracą: dr hab. inż. Sergiusz Luliński

  opiekun naukowy: mgr inż. Mateusz Urban)

 20. Synteza wybranych pochodnych pirydyny jako bloków budulcowych kowalencyjnych materiałów porowatych

  kierujący pracą: dr hab. inż. Sergiusz Luliński

 21. Związki bimetaliczne bor-metal przejściowy 11 grupy układu okresowego jako nowe materiały o właściwościach luminescencyjnych

  kierujący pracą: dr inż. Krzysztof Durka

  opiekun naukowy: dr hab. inż. Sergiusz Luliński

 22. Badanie równowag ciecz-ciecz metodą przepływową

  kierujący pracą: dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof. PW

 23. Trójskładnikowe układy ekstrakcyjne zawierające wodę i czynnik hydrofilowy

  kierujący pracą: dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof. PW

Dyplomy magisterskie
 1. Synteza i badania kompleksów kwasów boronowych z aminokwasami

  kierujący pracą: prof. dr hab. Andrzej Sporzyński

 2. Odsiarczanie modelowych paliw ciekłych w środowisku utleniającym – badania fizykochemiczne i termodynamiczne

  kierujący pracą: dr inż. Marek Królikowski

 3. Ocena przyswajalności substancji leczniczych w organizmie ludzkim

  kierujący pracą: dr inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka

 4. Modelowanie związków polarnych i asocjujących równaniem stanu opartym na idei udziałów grupowych

  kierujący pracą: dr inż. Kamil Paduszyński

 5. Przewidywanie temperatury topnienia cieczy jonowych – nowe modele oparte na metodach chemii matematycznej i chemoinformatyki

  kierujący pracą: dr inż. Kamil Paduszyński

 6. Synteza związków fenyloboronowych zawierających grupę sililową

  kierujący pracą: dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak

  opiekun naukowy: mgr inż. Krzysztof Borys

 7. Katalizowana palladem addycja jodków perfluoroalkilowych do alkinów

  kierujący pracą: dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak

  opiekun dr Wojciech Chaładaj Instytut Chemii Organicznej PAN

 8. Synteza i charakterystyka spektroskopowa boronowych pochodnych ferrocenu

  kierujący pracą: dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak

  opiekun naukowy: mgr inż. Krzysztof Borys

 9. Badanie wpływu struktury cieczy jonowych na właściwości układów dwuskładnikowych z wodą

  kierujący pracą: dr inż. Marta Królikowska

 10. Synteza cieczy jonowych wykazujących termoregulowane luki mieszalności

  kierujący pracą: dr inż. Maciej Zawadzki

 11. MIDA estry nienasyconych kwasów boronowych jako reagenty w wybranych reakcjach fotokatalitycznych

  kierujący pracą: dr hab. inż. Tomasz Kliś

  opiekun naukowy: mgr inż. Marcin Kublicki

 12. Synteza kowalencyjnych materiałów porowatych (COF) opartych na strukturach związków boroorganicznych

  kierujący pracą: dr hab. inż. Sergiusz Luliński

  opiekun dr inż. Krzysztof Durka

 13. Fluorescencyjne kompleksy boroorganiczne oparte na strukturze ferrocenu

  kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Janusz Serwatowski

  opiekun naukowy: dr inż. Krzysztof Durka

 14. Związki boracykliczne jako materiały wyjściowe w konstrukcji układów o właściwościach luminescencyjnych

  kierujący pracą: dr inż. Krzysztof Durka

  opiekun dr hab. inż. Sergiusz Luliński

 15. Fluorescencyjne kompleksy boroorganiczne oparte na strukturze naftalenu

  kierujący pracą: dr inż. Marek Dąbrowski

  opiekun naukowy: dr inż. Krzysztof Durka

 16. Wpływ izomerii pozycyjnej na entalpie parowania eterów alifatycznych

  kierujący pracą: dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof. PW

 17. Wpływ definicji grup funkcyjnych na właściwości modeli nadmiarowej funkcji Gibbsa

  kierujący pracą: dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof. PW