Propozycje prac dyplomowych w roku 2018

Biotechnologia

Dyplomy inżynierskie
 1. Luminescencyjne barwniki bodipy oparte na układach boracyklicznych jako materiały do zastosowań w terapii fotodynamicznej

  kierujący pracą: dr inż. Krzysztof Durka

  opiekun naukowy: dr hab. inż. Sergiusz Luliński

 2. Badania rozpuszczalności antybiotyków chinolinowych w modelowych fazach ciekłych

  kierujący pracą: dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka

  opiekun naukowy: dr hab. inż. Maciej Pilarek, Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej, WIChiP, PW

Dyplomy magisterskie
 1. Synteza i badania aktywności mikrobiologicznej nowych bisbenzoksaboroli

  kierujący pracą: dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak

 2. Kompleksy wybranych oksaboroli z 8-hydroksychinoliną jako potencjalne środki biologicznie czynne

  kierujący pracą: dr inż. Krzysztof Durka

 3. Synteza i badania właściwości przeciwmikrobiologicznych wybranych heterocyklicznych związków boroorganicznych

  kierujący pracą: dr hab. inż. Sergiusz Luliński

  opiekun naukowy: dr Jolanta Mierzejewska, Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, WCh PW

 4. Fizykochemia wtórnych aerozoli atmosferycznych

  kierujący pracą: dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka

  opiekun naukowy: mgr inż. Agata Kołodziejczyk, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Technologia Chemiczna

Dyplomy inżynierskie
 1. Badania równowag w roztworach fluorowanych kwasów boronowych

  kierujący pracą: dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak

  opiekun naukowy: mgr inż. Jan Gozdalik

 2. Optymalizacja syntezy i oczyszczania kwasu diformylofenyloboronowego

  kierujący pracą: dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak

 3. Badania optymalizacyjne syntezy kwasu 4-fluoro-2-formylofenyloboronowego

  kierujący pracą: dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak

 4. Optymalizacja syntezy 1,8-dihydroksynaftaleno-2,7-dikarboksaldehydu

  kierujący pracą: dr inż. Marek Dąbrowski

  opiekun naukowy: dr inż. Krzysztof Durka

 5. Development and validation of new method for fast estimation of relative stability for polymorphic systems

  opiekun naukowy: dr inż. Krzysztof Durka

  opiekun naukowy: dr Anna Hoser, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

 6. Wpływ definicji grup funkcyjnych na właściwości modeli opisujących nadmiarową funkcję gibbsa

  kierujący pracą: dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof.PW

 7. Badanie rozpuszczalności polarnych związków aromatycznych

  kierujący pracą: dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof.PW

 8. Opracowanie procedury syntezy MIDA estru kwasu trans-benzylowinylo-boronowego

  kierujący pracą: dr hab. inż. Tomasz Kliś

  opiekun naukowy: mgr inż. Marcin Kublicki

 9. Opracowanie procedury syntezy MIDA estru kwasu trans-acetyloksymetylo-winyloboronowego

  kierujący pracą: dr hab. inż. Tomasz Kliś

  opiekun naukowy: mgr inż. Marcin Kublicki

 10. Określenie możliwości zastosowania soli litowych jako dodatków zwiększających rozpuszczalność bromku litu w wodzie

  kierujący pracą: dr inż. Marta Królikowska

 11. Pomiary właściwości termodynamicznych i fizykochemicznych układów dwuskładnikowych cieczy jonowych z wodą

  kierujący pracą: dr inż. Marta Królikowska

 12. Ekstrakcyjne odsiarczanie paliw z użyciem mieszanin o składzie eutektycznym

  kierujący pracą: dr inż. Marek Królikowski

 13. Pomiary współczynników aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim. Określenie możliwości zastosowania cieczy jonowych w procesach separacyjnych

  kierujący pracą: dr inż. Marek Królikowski

 14. Synteza funkcjonalizowanych tetrakis(4-bifenylilo)boranów– prekursorów materiałów porowatych typu COF

  kierujący pracą: dr hab. inż. Sergiusz Luliński

 15. Optymalizacja syntezy 1’-podstawionych kwasów ferrocenoboronowych

  kierujący pracą: dr hab. inż. Sergiusz Luliński

 16. Optymalizacja syntezy wybranych funkcjonalizowanych benzosiloksaboroli

  kierujący pracą: dr hab. inż. Sergiusz Luliński

  Opiekun naukowy: mgr inż. Piotr Pacholak

 17. Przewidywanie temperatury topnienia cieczy jonowych – nowe modele oparte na metodach chemoinformatycznych

  kierujący pracą: dr inż. Kamil Paduszyński

 18. Przewidywanie rozpuszczalności kwasów karboksylowych w rozpuszczalnikach organicznych z użyciem modeli współczesnej termodynamiki chemicznej

  kierujący pracą: dr inż. Kamil Paduszyński

 19. Rozpuszczalności chemioterapeutyków w funkcji pH

  kierujący pracą: dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka

 20. Wtórne aerozole atmosferyczne a fizykochemia

  kierujący pracą: dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka

  opiekun naukowy: mgr inż. Agata Dorota Kołodziejczyk, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 21. Synteza cieczy jonowych wykazujących termoregulowane luki mieszalności opartych o kation trietyloheksyloamoniowy

  kierujący pracą: dr inż. Maciej Zawadzki

 22. Synteza cieczy jonowych wykazujących termoregulowane liki mieszalności opartych o kation guanidynowy

  kierujący pracą: dr inż. Maciej Zawadzki

Dyplomy magisterskie
 1. Synteza i charakterystyka spektroskopowa nowych bisbenzoksaboroli

  kierujący pracą: dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak

 2. Synteza i badania aktywności mikrobiologicznej nowych 3-podstawionych benzoksaboroli

  kierujący pracą: dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak

 3. Fluorescencyjne kompleksy boroorganiczneoparte na strukturach cyklicznych

  kierujący pracą: dr inż. Krzysztof Durka

 4. Opis właściwości układów zawierających ciecze jonowe z wykorzystaniem chemicznej terii asocjacji

  kierujący pracą: dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof. PW

 5. Pochodne kwasów boronowych jako reagenty w wybranych reakcjach fotokatalitycznych

  kierujący pracą: dr hab. inż. Tomasz Kliś

  Opiekun naukowy: mgr inż. Marcin Kublicki

 6. Badanie możłiwości zastosowania cieczy jonowej jako dodatku obniżającego prężność pary układu (bromek litu + woda)

  kierujący pracą: dr inż. Marta Królikowska

 7. Badania nad możłiwością obniżenia prężności pary układu (LiBr + woda) z użyciem związków organicznych

  kierujący pracą: dr inż. Marta Królikowska

 8. Odsiarczanie modelowych paliw w procesie ekstrakcji ciecz-ciecz z zastosowaniem cieczy jonowych

  kierujący pracą: dr inż. Marek Królikowski

 9. Procesy ekstrakcjnego odsiarczania modelowych paliw ciekłych z użyciem mieszanin eutektycznych – badania fizykochemiczne i termodynamiczne

  kierujący pracą: dr inż. Marek Królikowski

 10. Synteza i charakterystyka materiałów porowatych opartych na anionowych łącznikach boroorganicznych

  kierujący pracą: dr hab. inż. Sergiusz Luliński

 11. Synteza boroorganicznych pochodnych soli akrydyniowych

  kierujący pracą: dr hab. inż. Sergiusz Luliński

  opiekun naukowy: mgr inż. Mateusz Urban

 12. Modelowanie związków polarnych i asocjujących równaniem stanu opartym na idei udziałów grupowych

  kierujący pracą: dr inż. Kamil Paduszyński

 13. Ekstrakcja związków siarki z modelowych paliw cieczami jonowymi zaprojektowanymi metodami „in silico”

  kierujący pracą: dr inż. Kamil Paduszyński

  opiekun naukowy: dr inż. Marek Królikowski

 14. Badanie właściwości fizykochemicznych azoli

  kierujący pracą: dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka

  opiekun naukowy: dr inż. Edyta Łukowska-Chojnacka, Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, WCh PW

 15. Termoregulowane wodne układy dwufazowe cieczy jonowych w ekstrakcji

  kierujący pracą: dr inż. Maciej Zawadzki

 16. Weryfikacja możliwości stosowania współczynników podziału 1-oktanol – woda do przewidywania zachowania mieszanin cieczy jonowych z wodą

  kierujący pracą: dr inż. Maciej Zawadzki